disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website EISH B.V.

disclaimer

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich tot deze gebruiksvoorwaarden.

1. Op deze website treft u informatie aan over de activiteiten van EISH B.V Onze activiteiten bestaan uit het bemiddelen bij de totstandkoming en uitvoering van schadeverzekeringsovereenkomsten.

2. Ofschoon aan deze website de uiterste zorg is besteed, strekt de inhoud daarvan uitsluitend ter voorlichting. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele (gevolgen van) onjuistheden of omissies, dan wel onderbrekingen of vertraging in het verstrekken of verwerken van informatie via de website of per e-mail. Wij aanvaarden evenmin verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen, noch voor het (correct) functioneren van deze websites. Genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen bij opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde.

3. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website zijn eigendom van of in licentie gegeven aan EISH B.V. U mag de informatie op de website alleen gebruiken voor interne doeleinden. Voor elk ander gebruik heeft u onze schriftelijke toestemming nodig.

4. Op het gebruik van deze website is tevens onze Privacy Statement van toepassing.

5. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze gebruiksvoorwaarden na te lezen op eventuele wijzigingen. Indien u na wijziging doorgaat met het gebruik van deze website, wordt daarmee uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden verondersteld.

6. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze gebruiksvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Breda